苗族家园_三苗论坛

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

版主招募,共同携手如何注册三苗网?【三苗网主题歌】
查看: 15016|回复: 5

老挝苗文的创制与传播COV NTAWV HMOOB R.P.A. SAWV LOS ZOO LI CAS?

[复制链接]

升级   92.36%

 楼主| 发表于 2016-4-15 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

交朋友,享特权,马上注册登录吧!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
因为看到标哥发的帖《老挝苗文的创制与传播》http://bbs.3miao.net/thread-449134-1-1.html的翻译版里面的回帖,有人想看原文,因为有些忙没有好好看新帖,不知道有没有人已经发过这个贴;正好之前我有在一个网站(可能是个国外网)里看到这篇文章,曾经复制过来简单整理了一下,恢复些原来的模样,现在分享于下面。

COV NTAWV HMOOB R.P.A. SAWV LOS ZOO LI CAS?
Javouhey, Nkws Yas teb, 1991.
Txiv Plig Nyiaj Pov
Kuv yug ze ntawm Nantes nyob Fuaj Kuj, yog hnub tim 29 lub 7 hli 1921. Kuv muaj 5 xyoos ces tau pib kawm ntawv nyob hauv peb lub zos. Thaum hnub nyug 13 xyoos, tau ncaim kuv tsev neeg mus hauv tej lub nroog deb li 50km tej, kom tau kawm txuj txheej nrab ( middle thiab Secundary). Tau ua li ntawd mus txog xyoo 1940. Ces pib kawm txheej siab mus txog xyoo 1947. Lub 12 hli ntuj 1947, kuv tau caij nkoj ntawm Marseilles mus rau Sa?gon (Ho chi Minh ville). Hnub tim 17 lub 2 hlis 1948, tuaj txog Vees Cam, Los Tsuas teb. Kuv xub kawm lus Los Tsuas txog lub 12 hlis 1949, nyob hauv lub zos Los Tsuas hu ua Pak San, nyob ntawm tus ntug dej Naj Khoos. Ces tus tswj xa kuv mus nyob Luang Prabang, Los Tsuas Qaum teb.
- Vim li cas kuv thiaj tuaj Nplog teb?

Kuv yuav teb meej rau nej, tej zaud nej yuav xav luag kuv, tab sis kuv hais qhov TSEEB, kuv tsis zais dab tsi li. Muaj qe leej yuav to taub zoo cov lus kuv yuav sau tseg nov.

Kuv tuaj nyob Los Tsuas teb yog vim li no:

"Yog vim kuv niam kuv txiv yog ob tug neeg ntseeg tis Yes Xus yog tus Cawm Seej. Ib txwm kuv tau ntseeg li nkawd thiab. Luv xyoo kawg uas kuv kawm ntawv nyob hauv kuv lub zos, muaj ib hnub kuv tau hnov Tswv Ntuj lub suab tshoj kuv siab kom kuv npaj lub neeg mus tshaj Yes Xus cov lus rau pej kum teb, rau tej haiv neeg uas tseem tsis tau paub txog Yes Xus.Los txog tav no los kuv tseem nco ntsoov thaj chaw uas kuv hnov lub suab ntawd. Thaum ntawd kuv muaj 12 xyoos. Vim li ntawd kuv thiaj kawm txuj ntev xyoo thiab tuaj txog ib lub teb chaws uas thaum kuv yau yau kuv tsis tau hnov hais txog ib zaug li! Kuv zoo siab tias yog txoj hmoov uas Ntuj npaj rau kuv taug tiag."

Txij no mus pib hais txog cov ntawv Hmoob sawv los thiab ri mus.


Lub 12 hlis 1949, kuv tuaj txog Luang Prabang. Nyob ib ncig ntawm Luang Prabang muaj ntau haiv neeg nyob xws li: Cov Los Tsuas, Mab Daum, Co, Hmoob ( thaum ntawd kuv paub lub npe hu ua Méo los Miao no xwb).
Kuv yuav npaj lub neej nyob hauv Haiv neeg twg?

Kuv tus Tswj hais rau kuv tias kuv yuav mùus nrog haiv neeg twg nyob. Ces kuv nrog ib tug hluas Los Tsuas mus xyuas tej zej zog nyob ib ncig. Lub 3 hli 1950, kuv txiav siab meej tias kuv yuav mus nrog Hmoob nyob pem ib lub zos Hmoob hu ua Roob Nyuj Qus. Hnub tim 17 lub 4 hlis ntuj 1950, kuv thauj ob peb yam toob xib tuaj nrog Hmoob nyob kiag. Txij hnub ntawd los txog tav nov kuv tsis tau ncaim ntawm haiv Hmoob li.
Thaum ntawd, lub zos Roob Nyuj Qus muaj 70 lub tsev Hmoob li Hmoob. Lawv yog ib cov Hmoob Dawb, lub roob siab li 1400mev. Lub zos txawm nyob ze ze ntawm lub ncov roob. Muaj ib txoj kev tsheb meem av hla ram qab zog.
Thawj tug Hmoob uas txais kuv mus nyob hauv nws tsev yog Yaj Txawj tswb thiab nws tus tub Yaj Zam Nob. Kuv nyob hauv lawv tsev tau 3 lub hlis. Kuv tsis muaj nyiaj yuav ntias luag ua tsev, kuv thiaj thov Txawj Tswb kom nws pab kuv hais rau lub zos Hmoob tias kuv xav nrog lawv nyob, kom nws pab thov lawv phua txiag ntoo kom txaus ua ib lub tsev rau kuv nyob. Tas sawv daws huv si yog ib cov Hmoob tev dab qhuas. Kuv yog ib tug Txiv Plig. Lawv tsis to taub tias vim li cas kuv thiaj xav nrog lawv nyob. Vim lawv puav leej xav teev dab qhua li qub, lawv tsis thov kom kuv tuaj nrog lawv nyob. Txawj tswb thiab Zam Nob kuj yog ob tug txiv neeb txiv yaig. Kuv tau hais rau lawv tias kuv yeej yog ib tug neeg qhia kev ntseeg txog Yes Xus, tab sis kuv paub tias lawv yuav tsis txais kev ntseeg ntawd sai. Kuv tsuas xav nrog lawv nyob, kawm lus Hmoob, noj haus xws li Hmoob.
Kuv paub tshuaj Fuaj Kuj me ntsis, thiab tus hluas Los Tsuas nrog kuv nyob paub ntawv Los Tsuas. Yog lawv pab kuv ua tsev mas kuv yuav rau siab kho lawv cov neeg mob raws li kuv ua tau, thiab yuav qhia ntawv los tsuas rau lawv cov tub. Lub 7 hli ua tau tsev vov nplooj kuj yem tiav lawm.
Muaj 3 tug tub hluas muaj 12 xyoo tuaj nrog kuv nyob ua kuv luag, vim kuv yog ib tug neeg coj lub neej nyob tab seeb. Peb tug tub ntawd npe hu ua: Yaj yeeb, Thoj Hwj thiab Tsab Huas. Lawv peb leeg yog ib co Hmoob nto moo nyob hauv lawv lub zos cov tub. Lawv kawm lus Los Tsuas thiab lus Fuaj Kuj hauv kuv tsev. Lawv qhia lus Hmoob rau kuv. Peb mus yos nqaij, mus tsham cov zos nyob ib ncig, mus nram Luang Prabang, tu vaj tu tsev, txiav taws rauv, ua zaub noj, mus xyuas Hmoob hauv cov zos, kho lawv cov neeg mob; peb ua ke ntau, kuv thiaj tau kawm luv Hmoob zoo li ntawd. Thaum ntawd kuv muaj 29 xyoos.

Kuv kawm lus Hmoob mas tsis yooj yim, vim tsis muaj ntawv Hmoob. Thawj lub hlis, kuv lam tsim kuv cov ntawv Hmoob raws li ntawv Fuaj Kuj. Peb tug hluas uas nrog kuv nyob lawv kuj zoo siab kawm. Thawj cov ntawv Hmoob ntawd, kuv siv ib ntus li 3 xyoo.

Nyob ahuv lub zos, muaj ib cov phooj ywg muaj 30 xyoo tej li kuv. Hmo ntuj kuv mus nrog lawv tham, nug lawv txog Hmoob kev cai. Lawv kuj qhia tej zaj dab neeg rau kuv. Kuv muab los sau tseg rau hauv ntawv.
Xyoo 1951, cov laus tua ib tug npua ua ib rooj mov hauv kuv tsev, lawv tis npe rau kuv hu ua Nyiaj Pov.
Tib lub caij uas kuv mus tsa tsev nyob pem Hmoob nyob Roob Nyuj Qus, nrug deb 80 km ntawm Luang Probang, Naj Fab, kuv hnov tias nyob Xeev Kham deb li 250 km rau sab hnub tuaj, muaj ib tug xib hwb Mis Kuj Plos Tes Taas mus tshaj Yes Xus lub moo zoo nyob hauv cov zos Hmoob. Nws kuj tsim nws cov ntawv Hmoob thiab. Tab sis kuv tseem tsis tau ntsib nws ib zaug li.

Xyoo 1953, lub 3 hlis, kuv mus nyob ob peb hnub nram Luang Prabang, kuv ntsib dua lawm tus Xib Hwb Plos Tes Taas hu ua Roff. Kuv hais rau nws tias:

"Nej cov Plos Tes Taas nej muaj ib tug Xib Hwb nyob Xeev Kham, nws tsim ib co ntawv Hmoob. Kuv nyob Luang Prabang no, kuv kuj tsim kuv ib co thiab. Tshua tsis ntev nej yuav qhia nej cov ntawv rau ib cov Hmoob nyob tid, kuv yuav qhia kuv cov nyob ntawm no. Peb muaj ob hom ntawv sib txawv. Lwm hnub, cov Hmoob nyob Los Tsuas Teb yuav muaj ob hom ntawv Hmoob sib txawv. Peb sawv daws yuav sib ntsib puas tau, kom peb sib hais haum los siv tib co ntawv sau lus Hmoob, thiaj yuav zoo rau tsoom Hmoob?"

Yawg Roff hnov kuv hais li ntawd, nws pom zoo, ces ob peb hnub tom qab nws tuaj hais rau kuv tias nws nrog nws tus phooj ywg nyob Xeev Kham teem caij kom peb tau sib ntsib nyob Luag Prabang. Nws hais tias nws yuav caw ib tug kws txuj linguist (kws txuj tsim Ntawv) tuaj. Kuv hais tias kuv yuav coj ob tub hluas Hmoob tuaj thiab: peb xav tsim ib co ntawv Hmoob, phim yuav mauj ib co Hmoob nrog peb, vim lawv yuav hais cov lus Hmoob meej dua peb cov pej kum neeg rau tus kws txuj Linguist mloog. Lub 4 hlis ntuj, xyoo 1953, peb sawv daws sib ntsib ib lis piam nyob Luag Prabang. Cov sib ntsib yog cov no :

Yawg Burney uas yog ib tug Xib Hwb Plos Tes Taas nyob Xeev Kham (Evan-gelist). Nws tab tom kawm lus Hmoob Ntsuab. Nws muaj nws cov ntawv uas nws tsim. Yuav qhia cov suab siab suab qis (tones) nws siv cov xam phaj 1,2,3... (piv li: kuv mus ua teb = ku3 mu2 ua4 te7.)

- Yawg Smalley, uas yog tus kws txuj paub Linguistic thiab Phonetic, tab sis tsis paub lus Hmoob li.
Ob tug Hmoob: Yaj Yeeb thiab Thoj Hwj uas nkawd nrog kuv nyob Roob Nyuj Qus tau peb xyoos los lawd. Nkawd twb txawj sau kuv cov ntawv Hmoob. Sau cov suab siab qis li no: K'u mu ua tê.

Thiab muaj kuv: thaum ntawd kuv tau khaws cov lus Hmoob Dawb ntau hauj sim lawm. Kuv muaj 3.000 tawm daim ntawv khaws cov lus Hmoob, npaj ua ib phau ntawv Txhais Lus Hmoob FuajKuj.

Peb sib ntsib peb tav su. Yawg Smalley saib cov ntawv uas yawg Burney siv nyob Xeev Kham, nws saib cov ntawv kuv siv nyob Roob Nyuj Qus. Nws nug ob tug hluas Hmoob ntau zaus kom nkawd hais lus Hmoob meej meej rau nws pob ntseg, kom hnov tseeb.

Peb xeb sib hais tsim ib co ntawv zoo li no:

Ib : Tsuas xaiv tej txwm ntawv uas ib txwm muaj nyob hauv cov tshuab ntaus ntawv.
Ob : Yuav tsim ib co ntawv kom haum txoj cai Phonetic thiab kom ua logical system.
Peb : Xav qhia cov suab siab los qis, peb txhob siv ib co xam phaj, vim tsis zoo saib,Thiab txhob siv tej lub cim nyob saum qaum txoj kab los nyob hauv qab txoj kab, vim tsis zoo saib thiab cov tshuab Fuaj Kuj los Mis Kuj ntaus tsis tau cov cim ntawd.

Peb sawv daws cia tus kws txuj Smalley txiav txim kom tau hauj lwm tiav. Hnub tim 5 hauj lwm tiav lawm. Peb sawv daws sib cog lus tias txij no mus peb yuav siv cov ntawv Hmoob ntawd, txhob muaj tus hloov dab tsi. Cov ntawv Hmoob Dawb thiab lus Hmoob Ntshuab xws li cov Hmoob nyob peb teb chaws niaj hnub siv kam. Tom qab, peb tau tis npe rau cov ntawv Hmoob ntawd hu ua: Ntawv Hmoob R.P.A los ntawm Romanized Popular Alphabet.

Peb ua li ntawd tas ces peb nyias rov mus nyias tsev. Los txog xyoo 1997, peb thiaj rov hloov npe hu ua "Ntawv Hmoob Thoob Teb" vim peb pom tias hom ntawv Hmoob no ri mus deb zuj zus thiab tsoom Hmoob siv nyob tas ntiaj teb lawm.
Tau ib co ntawv Hmoob uas sawv daws sib cog lus siv mas kuv siab. Tam sim ntawd, nyob Rob Nyuj Qus, kuv ua thawj phau ntawv qhia nyeem ntawv Hmoob. Kuv xuas tes sau, vim thaum ntawd kuv tseem tsis tau muaj ib lub tshuab ntaus ntawv.

Xyoo 1954, tau ib lub tshuab ntaus ntawv thiab ib lub tshuab luam ntawv nyob hauv kuv lub zos, ces peb luam thawj phau qhia nyeem ntawv Hmoob ua 100 riam.

Cov tub cov ntxhais nyob Roob Nyuj Qus niaj hmo tuaj kawm, tej tus laus kuj kawm thiab. Tug puav Hmoob uas nyob hauv cov zos tsis deb tsis ze lawv hnov tias muaj ntawv Hmoob lawm, mas lawv kuj tuaj kawm thiab.

Ua li ntawd mus txog xyoo 1959. Tau luam tawm ib phau ntawv khaws cov dab neeg me ntsis. Tab sis cov ntawv Hmoob tsis rim mus sai, yog vim peb lub zos tsis muaj tej tus nom tswv Hmoob txheej siab uas yuav qhuab qhia tsoom pej xeem kom rau siab kawm. Thiab tus thawj pwm tsav los tsuas nyob Vees Cas hnov hais tias peb ua ib co Ntawv Hmoob mas nws tsis pom . Nws hais tias yog Hmoob yuav tsim ib co ntawv mas yuav tsum siv cov txwm ntawv Los Tsuas thiaj yog. Peb nyob deb ntawm nws, peb thiaj tsis quav ntsej.

Xyoo 1959 kwv yeej muaj li 100 leej paub ntawv Hmoob. Ib nrab yog cov nyob Roob Nyuj Qus. Ib nrab yog tej pabnyob hauv cov zos nrug deb li ib hnub los ob hnub kev nyob ib ncig ntawm lub Roob Nyuaj Qus, Xws li Phas Las Mus, Phus Xas Nees los Phaj Thoob.

Txij xyoo 1954 los rau xyoo 1959, tsuas muaj 5 los 6 yim Hmoob txais kev ntseeg Yes Xus xwb. Lawv kuj kawm peb cov ntawv, thiab kuv pib txhais Yes Xus lub moo zoo zaj puav los ua lus Hmoob.

Xyoo 1955, ib tug Hmoob Yaj qhia kuv sau ib thaj neeb tseg hauv ntawv. Tom qab, ib tug kws txuj Fuaj Kuj, nws tau muab cov lus Hmoob los luam nyob hauv ib phau ntawv nto moo loj nyob hauv cov kws txuj Xib Fab: yog Bulletin de I???Ecole Francaised???Extreme Orient. Yog thawj zaug uas cov Ntawv Hmoob Thoob Teb tshwm nyob hauv cov kws txuj lawv tej phau ntawv. Txij ntawd los, cov kws txuj Xib Fab sau tej phau ntawv piav txog haiv Hmoob nyob Xov Tshoj zaum twg mas lawv puav leej siv cov Ntawv Hmoob Thoob Teb los sau.

4. Ntawv Hmoob rim us txog lub xeev Xas Niam, Moos Loob, Xas Nyab Npus Lis, pem hauv Naj Khoos, Xyoo 1959.

Xyoo 1959 ntawd, lub 4 hlis, ob tug Hmoob Roob Nyuj Qus tau nrog kuv caij dav hlau mus nyob 15 hnub hauv lub xeev Xas Niam (Sam Neua), vim ib co Hmoob nyob teb chaws ntawd xav txais kev ntseeg. Thaum rov qab los, 6 leej tub hluas nrog kuv caij dav hlau tuaj kawm 6 lub hlis nyob Roob Nyuj Qus.

Lub 12 hlis xyoo 1959, peb sawv daws ntiav ib lub dav hlau rov mus nyob txawm Xas Niam. Peb tau nyob Xas Niam ib xyoos thiab 8 lub hlis. Ntau leej tub ntxhais hauj sim pib kawm ntawv Hmoob nyob hauv lub xeev Xas Niam.

Xyoo 1959, ib co Txiv Plig Is Tas Lias tuaj nyob Moos Loob, lawv muaj ob peb tug rau siab kawm lus Hmoob. Ob peb xyoos tom qab, lawv txhim ob lub tsev kawm ntawv loj nyob Xas Nyab Npus Lis, ib lub nyob hauv cov zos Hmoob pem hauv Naj Khoom. Nyob hauv cov tsev kawm ntawv ntawd, cov tub, cov ntxhais hluas siv ntawv Hmoob. Cov zos Hmoob txais kev ntseeg nyob hauv tej xeev ntuj ntawd lawv puav leej siv cov ntawv Hmoob thiab.

Tib xyoo 1959 ntawd, cov Xib Hwb Plos Tes Taas ua nyob Tsheej Maim, Thaib Teb, lawv kuj luam ib phau ntawv Moo Zoo ua lus Hmoob Dawb. Lawv muaj ib lub tsev qhia txuj siab nyob Tsheej Maim. Tej yim Hmoob pib txais kev ntseeg, ces cov Xib Hwb thiaj luam ntawv Hmoob rau lawv.

Yuav nug tias vim li cas yog ib co neeg Tshaj Ntuj Lus thiaj qhib kev qhia ntawv Hmoob li ntawd?


Yog vim li no :

Peb nrog Hmoob nyob, kawm lus Hmoob, niaj hnub nrog Hmoob sib fim, muaj phooj ywg Hmoob coob, peb yuav tsum sau tej zaj lus Hmoob tseg thiab xa tej tsab ntawv rau peb tej phooj ywg. Nyob hauv peb tej kev sib fim ua si, peb siv lus Hmoob, nyob hauv peb tej hauj lwm qhia kev ntseeg peb kuj siv lus Hmoob.
Cov Hmoob paub ntawv lawv kuj zoo siab sib sau ntawv, sib qhia ntawv, thaum 6 xyoo ntawd, ntau zaus yog cov txais kev ntseeg thiaj qhia ntawv rau cov teev dab qhuas. Tsis yog thawj zaug uas cov neeg tsim ib co ntawv yuav yog cov neeg tshaj Yes Xus lub Moo Zoo. Tus tsim cov ntawv Cob Tsib yog Txiv Plig A. de Rhodes (1591 txog 1660). Nyob ntiaj teb ntshai muaj ntau pua haiv neeg siv ib co ntawv uas cov neeg Tshaj Ntuj Lus thaud lawv tau tsim. Thaud, cov hauj sam kuj tau tsim ntawv. Cov ntawv Suav kuj yog cov neeg teev dab puag txheej thaud lawv tau pib sau thawj cov txwm ntawv Suav, vim yus muaj ib zog uas yus xav piav rau luag khaws tseg ces yus thiaj siv ntawv: yog tias tsis muaj ntawv mas yus tsim tshiab.
Tau ib co ntawv Hmoob uas sawv daws sib cog lus siv mas kuv siab. Tam sim ntawd, nyob Rob Nyuj Qus, kuv ua thawj phau ntawv qhia nyeem ntawv Hmoob. Kuv xuas tes sau, vim thaum ntawd kuv tseem tsis tau muaj ib lub tshuab ntaus ntawv.

Xyoo 1954, tau ib lub tshuab ntaus ntawv thiab ib lub tshuab luam ntawv nyob hauv kuv lub zos, ces peb luam thawj phau qhia nyeem ntawv Hmoob ua 100 riam.

Cov tub cov ntxhais nyob Roob Nyuj Qus niaj hmo tuaj kawm, tej tus laus kuj kawm thiab. Tug puav Hmoob uas nyob hauv cov zos tsis deb tsis ze lawv hnov tias muaj ntawv Hmoob lawm, mas lawv kuj tuaj kawm thiab.

Ua li ntawd mus txog xyoo 1959. Tau luam tawm ib phau ntawv khaws cov dab neeg me ntsis. Tab sis cov ntawv Hmoob tsis rim mus sai, yog vim peb lub zos tsis muaj tej tus nom tswv Hmoob txheej siab uas yuav qhuab qhia tsoom pej xeem kom rau siab kawm. Thiab tus thawj pwm tsav los tsuas nyob Vees Cas hnov hais tias peb ua ib co Ntawv Hmoob mas nws tsis pom . Nws hais tias yog Hmoob yuav tsim ib co ntawv mas yuav tsum siv cov txwm ntawv Los Tsuas thiaj yog. Peb nyob deb ntawm nws, peb thiaj tsis quav ntsej.

Xyoo 1959 kwv yeej muaj li 100 leej paub ntawv Hmoob. Ib nrab yog cov nyob Roob Nyuj Qus. Ib nrab yog tej pabnyob hauv cov zos nrug deb li ib hnub los ob hnub kev nyob ib ncig ntawm lub Roob Nyuaj Qus, Xws li Phas Las Mus, Phus Xas Nees los Phaj Thoob.

Txij xyoo 1954 los rau xyoo 1959, tsuas muaj 5 los 6 yim Hmoob txais kev ntseeg Yes Xus xwb. Lawv kuj kawm peb cov ntawv, thiab kuv pib txhais Yes Xus lub moo zoo zaj puav los ua lus Hmoob.

Xyoo 1955, ib tug Hmoob Yaj qhia kuv sau ib thaj neeb tseg hauv ntawv. Tom qab, ib tug kws txuj Fuaj Kuj, nws tau muab cov lus Hmoob los luam nyob hauv ib phau ntawv nto moo loj nyob hauv cov kws txuj Xib Fab: yog Bulletin de I???Ecole Francaised???Extreme Orient. Yog thawj zaug uas cov Ntawv Hmoob Thoob Teb tshwm nyob hauv cov kws txuj lawv tej phau ntawv. Txij ntawd los, cov kws txuj Xib Fab sau tej phau ntawv piav txog haiv Hmoob nyob Xov Tshoj zaum twg mas lawv puav leej siv cov Ntawv Hmoob Thoob Teb los sau.

4. Ntawv Hmoob rim us txog lub xeev Xas Niam, Moos Loob, Xas Nyab Npus Lis, pem hauv Naj Khoos, Xyoo 1959.

Xyoo 1959 ntawd, lub 4 hlis, ob tug Hmoob Roob Nyuj Qus tau nrog kuv caij dav hlau mus nyob 15 hnub hauv lub xeev Xas Niam (Sam Neua), vim ib co Hmoob nyob teb chaws ntawd xav txais kev ntseeg. Thaum rov qab los, 6 leej tub hluas nrog kuv caij dav hlau tuaj kawm 6 lub hlis nyob Roob Nyuj Qus.

Lub 12 hlis xyoo 1959, peb sawv daws ntiav ib lub dav hlau rov mus nyob txawm Xas Niam. Peb tau nyob Xas Niam ib xyoos thiab 8 lub hlis. Ntau leej tub ntxhais hauj sim pib kawm ntawv Hmoob nyob hauv lub xeev Xas Niam.

Xyoo 1959, ib co Txiv Plig Is Tas Lias tuaj nyob Moos Loob, lawv muaj ob peb tug rau siab kawm lus Hmoob. Ob peb xyoos tom qab, lawv txhim ob lub tsev kawm ntawv loj nyob Xas Nyab Npus Lis, ib lub nyob hauv cov zos Hmoob pem hauv Naj Khoom. Nyob hauv cov tsev kawm ntawv ntawd, cov tub, cov ntxhais hluas siv ntawv Hmoob. Cov zos Hmoob txais kev ntseeg nyob hauv tej xeev ntuj ntawd lawv puav leej siv cov ntawv Hmoob thiab.

Tib xyoo 1959 ntawd, cov Xib Hwb Plos Tes Taas ua nyob Tsheej Maim, Thaib Teb, lawv kuj luam ib phau ntawv Moo Zoo ua lus Hmoob Dawb. Lawv muaj ib lub tsev qhia txuj siab nyob Tsheej Maim. Tej yim Hmoob pib txais kev ntseeg, ces cov Xib Hwb thiaj luam ntawv Hmoob rau lawv.

Yuav nug tias vim li cas yog ib co neeg Tshaj Ntuj Lus thiaj qhib kev qhia ntawv Hmoob li ntawd?


Yog vim li no :

Peb nrog Hmoob nyob, kawm lus Hmoob, niaj hnub nrog Hmoob sib fim, muaj phooj ywg Hmoob coob, peb yuav tsum sau tej zaj lus Hmoob tseg thiab xa tej tsab ntawv rau peb tej phooj ywg. Nyob hauv peb tej kev sib fim ua si, peb siv lus Hmoob, nyob hauv peb tej hauj lwm qhia kev ntseeg peb kuj siv lus Hmoob.
Cov Hmoob paub ntawv lawv kuj zoo siab sib sau ntawv, sib qhia ntawv, thaum 6 xyoo ntawd, ntau zaus yog cov txais kev ntseeg thiaj qhia ntawv rau cov teev dab qhuas. Tsis yog thawj zaug uas cov neeg tsim ib co ntawv yuav yog cov neeg tshaj Yes Xus lub Moo Zoo. Tus tsim cov ntawv Cob Tsib yog Txiv Plig A. de Rhodes (1591 txog 1660). Nyob ntiaj teb ntshai muaj ntau pua haiv neeg siv ib co ntawv uas cov neeg Tshaj Ntuj Lus thaud lawv tau tsim. Thaud, cov hauj sam kuj tau tsim ntawv. Cov ntawv Suav kuj yog cov neeg teev dab puag txheej thaud lawv tau pib sau thawj cov txwm ntawv Suav, vim yus muaj ib zog uas yus xav piav rau luag khaws tseg ces yus thiaj siv ntawv: yog tias tsis muaj ntawv mas yus tsim tshiab.
Tau ib co ntawv Hmoob uas sawv daws sib cog lus siv mas kuv siab. Tam sim ntawd, nyob Rob Nyuj Qus, kuv ua thawj phau ntawv qhia nyeem ntawv Hmoob. Kuv xuas tes sau, vim thaum ntawd kuv tseem tsis tau muaj ib lub tshuab ntaus ntawv.

Xyoo 1954, tau ib lub tshuab ntaus ntawv thiab ib lub tshuab luam ntawv nyob hauv kuv lub zos, ces peb luam thawj phau qhia nyeem ntawv Hmoob ua 100 riam.

Cov tub cov ntxhais nyob Roob Nyuj Qus niaj hmo tuaj kawm, tej tus laus kuj kawm thiab. Tug puav Hmoob uas nyob hauv cov zos tsis deb tsis ze lawv hnov tias muaj ntawv Hmoob lawm, mas lawv kuj tuaj kawm thiab.

Ua li ntawd mus txog xyoo 1959. Tau luam tawm ib phau ntawv khaws cov dab neeg me ntsis. Tab sis cov ntawv Hmoob tsis rim mus sai, yog vim peb lub zos tsis muaj tej tus nom tswv Hmoob txheej siab uas yuav qhuab qhia tsoom pej xeem kom rau siab kawm. Thiab tus thawj pwm tsav los tsuas nyob Vees Cas hnov hais tias peb ua ib co Ntawv Hmoob mas nws tsis pom . Nws hais tias yog Hmoob yuav tsim ib co ntawv mas yuav tsum siv cov txwm ntawv Los Tsuas thiaj yog. Peb nyob deb ntawm nws, peb thiaj tsis quav ntsej.

Xyoo 1959 kwv yeej muaj li 100 leej paub ntawv Hmoob. Ib nrab yog cov nyob Roob Nyuj Qus. Ib nrab yog tej pabnyob hauv cov zos nrug deb li ib hnub los ob hnub kev nyob ib ncig ntawm lub Roob Nyuaj Qus, Xws li Phas Las Mus, Phus Xas Nees los Phaj Thoob.

Txij xyoo 1954 los rau xyoo 1959, tsuas muaj 5 los 6 yim Hmoob txais kev ntseeg Yes Xus xwb. Lawv kuj kawm peb cov ntawv, thiab kuv pib txhais Yes Xus lub moo zoo zaj puav los ua lus Hmoob.

Xyoo 1955, ib tug Hmoob Yaj qhia kuv sau ib thaj neeb tseg hauv ntawv. Tom qab, ib tug kws txuj Fuaj Kuj, nws tau muab cov lus Hmoob los luam nyob hauv ib phau ntawv nto moo loj nyob hauv cov kws txuj Xib Fab: yog Bulletin de I???Ecole Francaised???Extreme Orient. Yog thawj zaug uas cov Ntawv Hmoob Thoob Teb tshwm nyob hauv cov kws txuj lawv tej phau ntawv. Txij ntawd los, cov kws txuj Xib Fab sau tej phau ntawv piav txog haiv Hmoob nyob Xov Tshoj zaum twg mas lawv puav leej siv cov Ntawv Hmoob Thoob Teb los sau.

4. Ntawv Hmoob rim us txog lub xeev Xas Niam, Moos Loob, Xas Nyab Npus Lis, pem hauv Naj Khoos, Xyoo 1959.

Xyoo 1959 ntawd, lub 4 hlis, ob tug Hmoob Roob Nyuj Qus tau nrog kuv caij dav hlau mus nyob 15 hnub hauv lub xeev Xas Niam (Sam Neua), vim ib co Hmoob nyob teb chaws ntawd xav txais kev ntseeg. Thaum rov qab los, 6 leej tub hluas nrog kuv caij dav hlau tuaj kawm 6 lub hlis nyob Roob Nyuj Qus.

Lub 12 hlis xyoo 1959, peb sawv daws ntiav ib lub dav hlau rov mus nyob txawm Xas Niam. Peb tau nyob Xas Niam ib xyoos thiab 8 lub hlis. Ntau leej tub ntxhais hauj sim pib kawm ntawv Hmoob nyob hauv lub xeev Xas Niam.

Xyoo 1959, ib co Txiv Plig Is Tas Lias tuaj nyob Moos Loob, lawv muaj ob peb tug rau siab kawm lus Hmoob. Ob peb xyoos tom qab, lawv txhim ob lub tsev kawm ntawv loj nyob Xas Nyab Npus Lis, ib lub nyob hauv cov zos Hmoob pem hauv Naj Khoom. Nyob hauv cov tsev kawm ntawv ntawd, cov tub, cov ntxhais hluas siv ntawv Hmoob. Cov zos Hmoob txais kev ntseeg nyob hauv tej xeev ntuj ntawd lawv puav leej siv cov ntawv Hmoob thiab.

Tib xyoo 1959 ntawd, cov Xib Hwb Plos Tes Taas ua nyob Tsheej Maim, Thaib Teb, lawv kuj luam ib phau ntawv Moo Zoo ua lus Hmoob Dawb. Lawv muaj ib lub tsev qhia txuj siab nyob Tsheej Maim. Tej yim Hmoob pib txais kev ntseeg, ces cov Xib Hwb thiaj luam ntawv Hmoob rau lawv.

Yuav nug tias vim li cas yog ib co neeg Tshaj Ntuj Lus thiaj qhib kev qhia ntawv Hmoob li ntawd?


Yog vim li no :

Peb nrog Hmoob nyob, kawm lus Hmoob, niaj hnub nrog Hmoob sib fim, muaj phooj ywg Hmoob coob, peb yuav tsum sau tej zaj lus Hmoob tseg thiab xa tej tsab ntawv rau peb tej phooj ywg. Nyob hauv peb tej kev sib fim ua si, peb siv lus Hmoob, nyob hauv peb tej hauj lwm qhia kev ntseeg peb kuj siv lus Hmoob.
Cov Hmoob paub ntawv lawv kuj zoo siab sib sau ntawv, sib qhia ntawv, thaum 6 xyoo ntawd, ntau zaus yog cov txais kev ntseeg thiaj qhia ntawv rau cov teev dab qhuas. Tsis yog thawj zaug uas cov neeg tsim ib co ntawv yuav yog cov neeg tshaj Yes Xus lub Moo Zoo. Tus tsim cov ntawv Cob Tsib yog Txiv Plig A. de Rhodes (1591 txog 1660). Nyob ntiaj teb ntshai muaj ntau pua haiv neeg siv ib co ntawv uas cov neeg Tshaj Ntuj Lus thaud lawv tau tsim. Thaud, cov hauj sam kuj tau tsim ntawv. Cov ntawv Suav kuj yog cov neeg teev dab puag txheej thaud lawv tau pib sau thawj cov txwm ntawv Suav, vim yus muaj ib zog uas yus xav piav rau luag khaws tseg ces yus thiaj siv ntawv: yog tias tsis muaj ntawv mas yus tsim tshiab.
Qhib hauj lwm nyob Vees Cas. Xyoo 1961 txog 1962.
Lub 9 hlis, cov Koom Tshaj Liab uas nyob Cob Tsib Teb tuaj ntaus Xas Niam (Sam Neua). Thaum ntawd, muaj ze ntawm 15 lee tub hluas Hmoob nrog kuv kawm txuj npaj yuav ua Xib Hwb qhia kev ntseeg nyob hauv lub xeev Xas Niam.

Xas Niam poob, cov Xib Hwb nyias khiav mus nyob nyias zos. Kuv khiav thiab, tsis tos kom luag ntes yus. Peb tug tub hluas Hmoob nrog kuv khiav 4 lub hlis hauv hav zoov ces tuaj tshawm Moos Loob. Peb nrog cov Txiv Plig Is Tas Lias nyob. Tas txhia lo lus Hmoob uas khaws tseg txij xyoo 1950 los rau 1961, mas kuv tso pov tseg tas huv si nyob Xas Niam, kuv dim cev qhuav xwb. Los nyob Moos Loob, kuv txiav siab tias yuav ua ib phau ntawv Txhais Hmoob Dawb-Fuaj Kuj. Nruab hnub, 2 tug laus Hmoob thiab 4 tug tub hluas nrog kuv tshawb nrhiav cov lus Hmoob kom txhij kom txhua. Hmo ntuj, kuv txhais los ua lus Fuaj Kuj. Siv zog ua 7 lub hlis nyob Moos Loob ces peb tsiv los nyob hauv lub nroog Vees Cas. Tshuav yuav muab cov lus Hmoob thiab Fuaj Kuj los ua ib phau ntawv zoo luam. Yog xyoo 1964 thiaj tau kev muab luam nyob Vees Cas. Yog thawj phau ntawv Txhais Hmoob Dawb-Fuaj Kuj. Yog ib phau ntawv muaj 584 phab, phab twg kuj muaj 70 txoj kab. Tas huv si kwv yees muaj 40,000 txoj kab. Xyoo 1978 , nyob rov luam tawm zaum ob nyob Bangkok.

Xyoo 1969, nyob Tseej Mai, Thaib Teb, tus Xib Hwb Plos Tes Taas hua ua Ernest E. Heinbach kuj ua thawj phau ntawv Txhais Lus Hmoob Dawb Aas Kiv. Nws phau ntawv muaj 490 phab, phab twg kuj muaj 50 kab tej. Tas huv si, kwv yees muaj 24,000 txoj kab. Vim muaj tej phau ntawv Txhais Lus li ntawd, mas cov kws txuj nyob Xib Fab tau zoo kev kawm lus Hmoob.

Li ntawd, txij xyoo 1961 los mas peb tsiv los nyob Vees Cas, vim cov teb chaws uas Hmoob nyob raug kev tsov kev rog, tsis nyob thaj yeeb. Kuv xa tej tsab ntawv mus hu cov tub hluas uas pib kawm nyob Xas Niam kom lawv rov tuaj kawm ntxiv nyob Vees Cas. Kuj tseem hu tej tus uas nyob Moos Loob thiab nyob pem hauv dej Naj Khoos tuaj.

Tos tsis ntev muaj ze ntawm 15 leeg tub hluas tuaj txog Vees Cas. Peb rov qhib dua ib lub tsev kawm ua Xib Hwb qhia kev ntseeg: lawv siv ntawv los Tsuas me ntsis thiab kawm ntawv Fuaj Kuj me ntsis, tab sis cov txuj mas lawv kawm ua lus Hmoob. Ces kuv thiaj pib ua ntau phau ntawv qhia txuj ua lus Hmoob.
Cov tub ntxhais hluas ntau pua leej tuaj kawm nyob Vees Cas. Xyoo 1963 txog xyo 1975.
Lub caij ntawd, cov hauv toj, hauv pes uas Hmoob ib txwm nyob lawv raug kev tsiv, kev rog loj zuj zus. Cov tub cov ntxhais hluas khiav los kawm txuj nyob hauv tseem hwv cov tsev qhia txuj hauv lub nroog Vees Cas. Cov ntau tsis muaj tsev nyob hauv nroog. Lawv thov los nrog cov kawm Xib Hwb nyob ib lub tsev. Chaw tsis txaus sawv daws nyob, ces thiaj tau txhim tej lub tsev dav kom zoo txais neeg coob los nyob. Peb kuj txhim tej lub tsev txais cov ntxhais.

Hauv cov ntxhais lub tsev muaj 50 los 60 leej tej. Hauv cov kawm Xib Hwb muaj 30 tawm leej. Cov tub hluas kawm txuj hauv lub nroog nrog peb nyob ua ib tse muaj 70 los 80 leej.

Cub li peb tsim ob lub zos Hmoob nyob hauv plawv nroog Vees Cas. Ua zoo li ntawd mus txog xyoo 1975: thiaj muaj ntau pua leej tub ntxhais tau kawm ntawv Hmoob nyob Vees Cas. Tseem muaj lwm cov hluas Hmoob uas lawv nyob hauv lawv tej tsev nyob hauv lub nroog Vees Cas, feem coob kawm ntawv Hmoob thiab. Tib lub caij ntawd, cov Txiv Plig Is Tas Lias lawv kuj txais ntau leej tub ntxhais tuaj kawm nyob Moos Loob thiab nyob Xab Nyob Npus Lis. Cov Plos Tes Taas lawv muaj ib lub tsev qhia ib co Xib Hwb nyob Vees Cas. Yog lub caij ntawd cov Ntawv Hmoob thiaj pib ri mus sai. Vim cov hluas nyob hauv nroog lawv kawm ntawv Hmoob, thiab lub caij lawv rov mus pem rob lawv tseem qhia ntawv rau lawv cov phooj ywg. Cov Xib Hwb qhia kev ntseeg ntau leej mus nyob txawm peb roob, lawv qhia ntawv Hmoob rau cov hluas hauv cov zos uas lawv nyob. Vim peb lub Tsev Hauv Paus nyob Vees Cas muaj tej lub tshuab ntaus ntawv thaij tej lub tshuab luam ntawv, peb muaj 3 leeg ntaus ntawv thiab luam ntawv mus li. Zaum puav, peb tseem ntiav cov koom haum hauv nroog kom lawv luam ntawv rau peb. Vim peb nyob hauv nroog loj mas ua yam twg kuj yooj yim dua thaum lub caij uas peb nyob pem roob deb deb ntawm cov nroog. Muaj ib tug poj niam Hmoob hu ua Yaj Diav, nws tau ntaus ntawv Hmoob 15 lub xyoos nyob hauv peb lub tsev hauv paus Hmoob nyob Vees Cas. Tsis yog tias nws ntaus ntawv xwb: nws tseem tu kom ua tej phau ntawv huv thiab nws muab luam. Los txog tav no, tseem tsis tau muaj lwm tus Hmoob tau luam ntawv ntau npaum li nws ua.


Ib ntus ntev li 15 xyoos, tsim ntau yam ntawv tshiab nyob Los Tsuas Teb.


Txij xyoo 1960 los mus rau xyoo 1975 peb luam tej tsab ntawv Sib Fi Xav los ntawv Xov Xwm. Yog cov tub kawm txuj thiab tej tus laus ua tub Tseem Hwv lawv ua cov ntawv Xov Xwm. Ob lub hlis los peb lub hlis luam tawm ib zaug thiab xa mus rau cov paub ntawv Hmoob tib si nyob Los Tsuas Teb.

Nyob hauv peb lub tsev hauv paus nyob Vees Cas, cov tub thiab cov ntxhais xyaum tsim tej zaj hu nkauj thiab xyaum paj nruag. Niaj xyoo, rov txog lub caij ua lub peb caug lawv ua tej zaj Yaj Yaum zoo saib. Tej ntawd, yav thaud cov Hmoob nyob Los Tsuas Teb lawv tsis muaj li. Cov pib ua thawj zaug yog cov hluas nyob Vees Cas. Ces niaj xyoo thiaj muaj tej pab tshiab nyob Moos Loob, nyob Xas Nyab Npus Lis, nyob Looj Ceeb lawv xyaum ua raws li cov nyob Vees Cas.

Looj Ceeb yog lub nroog tshiab uas cov tub rog Hmoob nyob ze ntawm ib vam leej nyob ua ke. Lawv muaj nyiaj hnub, nyiaj hli noj. Xyoo 1966 los 1967, ib pab Mis Kuj pab lawv qhib ib lub chaw Tshaj Xov Tooj Cua hais lus Hmoob nyob Looj Ceeb.

Tab sis kawm yog lub tsev hauv paus Hmoob nyob Vees Cas Xwb, thiaj tsim ntawv Hmoob ntau tshaj. Xws li:
Phau Xyaum Nyeem Ntawv Hmoob. Rov luam tawm 4 zaug los 5 zaug ua ntau txhiab phau.
Ntawv Theej Ntiaj Teb. Phau ib, phau ob thiab phau peb. 400 phab loj.
Koom Txoos Liv Xwm. Phau ib, phau ob, thiab phau peb. 500 phab loj.
Qhia Tshuaj Kho Mob. Muaj 12 phab.
50 Zaj Nyeem Piav Txog Lub Sim Ceeb. Muaj 180 phab.
Kwv Txhiaj. 200 phab.
Tej Zaj Yees Siv Ua Si. 120 phab.
Kab Tshoob Kev Kos. 160 phab.
Dab Neeg. 206 phab.
Txoj Kev Tu Tub Ki. 80 phab.
Tsa Lub Neej. (Qhia cov hluas npaj siab tsa lub neej). 260 phab.
Paj Cai Sawv Ntaus Rog Nyob Los Tsuas Qaum Teb. (1918-1921). 35 phab.
Tej Zaj Ua Si Lom Zem. 40 phab.

Dua li ntawd tseem tau luam ib co ntawv qhia kev ntseeg, muaj ze li ntawm 15 phau sib txawv, tab sis cov ntawv qhia kev ntseeg, kawg yog cov txais kev ntseeg lawv thiaj nyeem. Hos lwm cov ntawv li hais saum no mas tas tsoom Hmoob paub ntawv lawv sib txeeb, luam tawm npaum li cas kuj tsis paub txaus. Cov Plos Tes Taas nyob Tseej Maim, Thaib Teb. Lawv kuj luam phau ntawv ???Bible??? ( Txhais tias: Ntawv Ntshiab, los Vaj Tswv Lus Kub) thiab lawv luam ob peb phau me ntxiv. Tug puav Hmoob lawv kuj luam ob peb phau. Ces xyoo 1975 nyob Los Tsuas teb ntshai muaj 30 los 35 phau ntawv Hmoob Thoob Teb nyob Los Tsuas Teb: phau puav muaj 50 phab xwb, cov ntau muaj 200 los 300 phab. Tej phau muaj tshaj 500 phab loj.

8-Ntawv Hmoob Thoob Teb ( RPA)yuav ri mus sai dua nyob Los Tsuas Teb puas tau ?

Tau xwb, tab sis muaj ob peb yam ua kom ri mus qeeb hauj sim.

Ib: Yog vim tseem hwv Los Tsuas tsis pom zoo kom haiv Hmoob muaj ntawv. Lawv xav kom sawv daws kawm tib co ntawv Los Tsuas xwb. Ces tab txawm yog tej lub tsev kawm ntawv nyob pem zos Hmoob uas tsuas muaj me nyuam Hmoob xwb, tsis muaj ib tug me nyuam Los Tsuas, los tseem hwv tsuas kheev kom qhia ntawv Los Tsuas, tsis pub qhia ntawv Hmoob.
Ob: Kuj yog vim cov nom tswv Hmoob lawv tsis quav ntsej rau ntawv Hmoob. Lawv nrog tseem hwv Los Tsuas ua hauj lwm, lawv tsuas siv ntawv Los Tsuas, ces lawv tsis kub siab ntuas tsoom pej xeem Hmoob kom kawm ntawv Hmoob. Lawv kuj tsis hais ib lo lus rau tseem hwv Los Tsuas kom tso lus qhia ntawv Hmoob nyob hauv cov tsev kawm ntawv pem zos Hmoob.
Peb: Xyoo 1996 tej, cov Plos Tes Taas xav kom tseem hwv zoo siab rau lawv ces lawv tsim ib co ntawv Hmoob uas siv cov txwm ntawv Los Tsuas los sau lus Hmoob. Nyob Thaib Teb, lawv kuj siv ib co txwm ntawv Thaib los sau lus Hmoob. Zoo li luag tsis xav kom cov Hmoob nyob Thaib Teb thiab cov nyob Los Tsuas Teb thiab cov nyob lwm teb chaws lawv tau kev sib fim hauv ntawv, ces ua kom nyias teb chaws muaj nyias ib hom tawv los sau hais lus Hmoob. Tab sis nyem no zoo li tsis pom siv cov txwm ntawv Los Tsuas los sau lus Hmoob. Tsis kwv muaj ib ntu 10 xyoo tej uas tau tso Ntawv Hmoob Thoob Teb pov tseg.

Thiab cov Plos Tes Taas lawv tsuas ua ib co ntawv qhia kev ntseeg xwb, tsis ua ib phau ntawv khaws cov txuj Hmoob zoo siv rau cov teev dab qhuas.

Li ntawd, yuav hais tau tias ntawv Hmoob tau ri mus nyob Los Tsuas Teb, mas chiv thawj yog vim cov tub Tshaj Ntuj Lus xav kom tau ib txog kev sib cev lus. Hos tos tsis ntev Ntawv Hmoob Thoob Teb ri mus tas qhov txhia chaw yog vim cov tub hluas thiab cov ntxhais hluas rau siab siv qhia ntawv, cov pej xeem sib qhia lawd, tsis hais cov ntseeg Yes Xus los cov teev dab qhuas. Vim sawv daws pom tias txoj kev muaj ntawv yog ib yam muaj qab hau.


Txij xyoo 1975 los, cov ntawv Hmoob Thoob Teb ri mus nyob hauv cov yeej thoj nam nyob Thaim Kuj.


Lub 5 hlis xyoo 1975, yog li lub zim txwv loj nyob hauv tsoom Hmoob Los Tsuas zaj liv xwm. Yog lub caij uas ntau vam tus Hmoob Los Tsuas pib khiav mus nyob Thaim Kuj. Txij lub caij ntawd los txog tav no, ntshe muaj txog 70,000 leej khiav tawm hauv Los Tsuas Teb mus. Tam sim no, xyoo 1991 no, tseem tshuav 35,000 leej Hmoob nyob hauv cov yeej thoj nam nyob Thaim Kuj.

Chiv thawj xyoo 1976 tej, muaj 5 lub yeej uas Hmoob khiav los nyob coob. Tej lub muaj 5,000 leej nyob, tej lub yog ib vam tawm leej nyob. Tom qab, lub yeej haum kuj coj tsoom thoj nam Hmoob los nyob hauv ob lub yeej loj. Ntu uas muaj thoj nam Hmoob coob tshaj nyob Thaim Kuj, xws li cov xyoo 1983-1988 tej, mas muaj tshaj plaub vam leej. Lub caij ntawd muaj 30,000 leej Hmoob nyob lub yeej thoj nam Vib Nais.

Cov xub khiav los ua neeg thoj nam tab tom yog cov neeg paub txuj, paub ntawv, tuav tej hauj lwm loj hauj sim nyob Los Tsuas Teb, ntshe yog thawj zaug uas nyob hauv liv xwm Hmoob yuav muaj tej lub nroog uas muaj ib vam leej, los peb vam leej nyob ua ke tsheej xyoo, lawv tsis muaj hauj lwm dab tsi yuav ua. Cov hluas coob leej kawm ntawv. Ntawv Los Tsuas, ntawv Thaib, ntawv Yeeb, ntawv Fuaj Kuj, ntawv Suav, lawv kuj kawm tib si.

Lawv kuj kawm ntawv Hmoob. Cov hluas hais sib haum ces lawv qhib tej pab kawm ntawv Hmoob. Tsis ntev, piv li xyoo 1979 los xyoo 1980 ces muaj ntau txhiab leej paub cov ntawv Hmoob Thoob Teb.

Txij xyoo 1975 los, ntau txhiab leej Hmoob pib tsiv mus nyob Mis Kuj, Fuaj Kuj, Aus Thas Lias, Kas Nas Das, As Zees Tis Nas thiab Nkws Yas. Cov nyob hauv yeej yuav tsum kawm ib co ntawv thiaj tau kev xa ntawv mus rau cov tsiv mus. Tej tus siv cov ntawv Los Tsuas. Tab sis lawv siv cov Ntawv Hmoob Thoob Teb ntau dua.

Tej tus kws txuj tuaj pej kum teb tuaj tshuaj txog Hmoob kev ua neej nyob hauv cov yeej, lawv siv cov Ntawv Hmoob Thoob Teb. Muaj ntau lub Koom Haum pej kum teb tuaj pab cov thoj nam. Tej lub Koom Haum siv cov Ntawv Hmoob Thoob Teb. Xws li cov Zis Pees uas lwv tsim ib lub tsev luam ntawv nyob hauv lub yeej Vib Nais, lawv luam cov Ntawv Hmoob Thoob Teb.

Xyoo 1983, lub Koom Haum ESF (Ecoles Sans Frontieres) qhib tej lub tsev qhia ntawv. Lawv kuj qhia cov Ntawv Hmoob Thoob Teb rau cov hluas thiab rau tej cov laus. Cov tswj lub Koom Haum ESF lawv rov luam tej phau ntawv uas peb xub ua nyob Los Tsuas Teb. Lawv kuj tsim ob peb phau ntawv tshiab ntxiv.


苗文版--老挝苗文的创制与传播COV NTAWV HMOOB R.zip

13.7 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 论坛活跃 2 个

升级   100%

发表于 2016-4-15 22:58 | 显示全部楼层
好像这个是全本了。打字辛苦了。保存起来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

升级   92.36%

 楼主| 发表于 2016-4-15 23:29 | 显示全部楼层
苗族风 发表于 2016-4-15 22:58
好像这个是全本了。打字辛苦了。保存起来。

复制过来文档里的,当时那个网站里面的这篇文章挺零乱的,东一块西一块的,一直又没有时间好好整理、修改格式
回复 支持 反对

使用道具 举报

升级   100%

发表于 2016-4-16 08:01 | 显示全部楼层
整理也很辛苦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

升级   62.68%

发表于 2016-4-16 19:07 | 显示全部楼层
Zoo,ntawv Suav li kuv tau saib me ntsis,ntawv Hmoob li kuv tseem tsi tau saib dua.
回复 支持 反对

使用道具 举报

升级   86.11%

发表于 2017-6-23 20:28 | 显示全部楼层
Ua tsaug! Ua tsaug! saib tau law!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

点击这里给我发消息

QQ|三苗网商城|Archiver|手机版|小黑屋|手机客户端|三苗网 ( 京ICP备12028111号

GMT+8, 2018-1-20 05:08 , Processed in 0.218750 second(s), 26 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表